Movie recording service

Television Commercials

TVC is an acronym for (Television Commercials), a type of advertisement with a combination of sound, image, and acting of actors.

TVC works to convey the message of the business to the viewers (customers) in the most professional and profound way.

Lavita is a professional house for making attractive TVC. We are always ready to advise and build emotional stories from the core values ​​of products that bring you impressive advertising film products

Contact: 0966 643 262 to create the best products together.

business video

Business introduces film is a mean of attractive communication, a large number of viewers with only 5 – 10 minutes. The business introduction video is a way of conveying the message of the business organization to potential partners who are viewers. Filming to introduce the company’s business is a vivid and intuitive way of presenting products and services of production scale, business philosophy, achievements, experienced workers and employees … Generally, all of them have the main purpose of enhancing the value as well as the brand of the company organization.

Lavita agency is a long-time business film producer, we are always ready to advise and provide you with impressive and branded products.

Contact: 0966 643 262 to create the best products together.

Viral clip

Video với hình thức nội dung truyền thông bằng internet được nhìn nhận bởi xã hội mạng trực tuyến và viral đi. Đó là Viral Video.

Hiện nay các video viral có ảnh hưởng nhất thông thường là video clip mang tính giải trí có sự đầu tư rất chuyên nghiệp và qui mô.

Qui trình sản xuất Viral Video không khác gì một qui trình sản xuất TVC hoàn chỉnh, tuy nhiên đặc điểm không bó buộc về thời lượng là ưu điểm để video cần viral thể hiện thành câu truyện với nhiêu tư liệu phong phú hơn so với vài chục giây của TVC, một viral video làm bài bản và có chất lượng được xã hội, khán giả công nhận, cũng phải mất nhiều ngày thực hiện.

Lavita luôn mang đến những ý tưởng đột phá cho khách hàng để sản phẩm video mang tính viral một cách tự nhiên.

Liên hệ: 0966 643 262để cùng nhau tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất.

Event video

Event photography is a service that has the ability to capture both individual and collective videos and images during important events. Event filming and photography is currently a service that many people are interested in using in events: company establishment date, company anniversary, product launching, wedding day, birthday…

Lavita agency now provides the event filming and photography services in full package, bringing customers the most honest and emotional images.

Contact: 0966 643 262 ( Ms Trinh)